Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις με σκοπό τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εξέδωσε το Υπουργείου Πολιτισμού. Οι δράσεις που θα επιχορηγηθούν πρέπει να συνδέονται με στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (Μπορείτε να τα δείτε εδώ ayla.culture.gr) Οι δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022.

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Μη εγγεγραμμένοι φορείς μπορούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι 31 Μαΐου 2022

Μη δικαιούχοι

 • Εποπτευόμενοι και τακτικώς επιχορηγούμενοι φορείς από το Υπουργείου Πολιτισμού

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2019, 2020, 2021
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2019, 2020
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2021
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2020 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2020
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που υπέβαλλαν το 2020 θα απορριφθούν
 • Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις τους δεν υλοποιήθηκαν του κορωνοϊού δε θα επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση
 • Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2021, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση αιτημάτων για το 2022
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει 1 αίτηση στις προσκλησεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ως  2 συνολικά σε προσκλήσεις επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Περαιτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες διακριτές προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”, “Πρόγραμμα και δράσεις για το προσφυγικό κ.α.
 • Πρέπει να τηρηθούν οι νέοι ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό όπως θα ισχύουν από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Νόμο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Κτιριακές υποδομές
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό ή έχουν ολοκληρωθεί
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν μέσα στο 2020 ή 2021 λόγω κορωνοΐου
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις

Θεματικές ενότητες

 1. Σχέδια και δράσεις διαφύλαξης στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν εγγραφεί στο εθνικό ευρετήριο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ)
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης (ημερίδες κτλ)
 2. Δράσης τεκμηρίωσης στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν εγγραφεί στο εθνικό ευρετήριο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Έρευνα
  • Καταγραφή προφορικών μαρτυριών
 3. Συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ φορέων  της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 4. Μελετέτες για τη βιωσιμότητα στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι ενταγμένες στο εθνικό ευρετήριο στη σύγχρονη εποχή

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Σαφή διατύπωση
 • Επιστημονική τεκμηρίωση
 • Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
 • Κινητοποίηση τοπικών κοινωνιών
 • Καινοτόμα προσέγγιση
 • Βιωσιμότητα
 • Σύνδεση με πολιτιστικό και εναλλακτικό τουρισμό
 • Δράσεις στην περιφέρεια
 • Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας

Ύψος επιχορήγησης

 • 25.000 € για 10 προτάσεις
 • 10.000 € για 15 δράσεις
 • 10.000 € για 20 δράσεις
 • Ανάλογα με την αξιολόγηση και τα διαθέσιμα ποσά μπορεί να επιχορηγηθούν και άλλες δράσεις με μικρότερα ποσά

Περισσότερες πληροφορίες: drasis.culture.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 15 Ιουνίου 2022

Προθεσμία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι): 31 Μαΐου 2022

Αξιολόγηση προτάσεων: 20 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμέτων: 30 Ιουλίου 2022

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο