Εγγραφή Στοιχείων και Καλών Πρακτικών στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-2024

Εγγραφή Στοιχείων και Καλών Πρακτικών στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-2024

Εγγραφή Στοιχείων και Καλών Πρακτικών στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-2024

 

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοίνωσε τη διαδικασία εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας για το έτος 2024. Φέτος για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν στο ευρετήριο και Καλές Πρακτικές για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τι μπορεί να εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  • Στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως αυτά επιτελούνται από τις κοινότητες φορέων,
  • Καλές Πρακτικές για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τι είναι καλή πρακτική

Ως Καλή Πρακτική εννοούμε μια συγκροτημένη δέσμη δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο ποικίλων πρωτοβουλιών (μπορεί να σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου κ.ά.), από ποικίλους δρώντες (φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων με ίδια νομική προσωπικότητα, Ο.Τ.Α., εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.ά.) και στο επίκεντρό τους βρίσκεται μία ή και περισσότερες εκφράσεις της ζωντανής κληρονομιάς, της μνήμης και της ταυτότητας των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτές. Μια Καλή Πρακτική δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται με ένα ορισμένο στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αρκεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τη διασφάλιση της μετάδοσης εκφράσεων της ζωντανής κληρονομιάς, ιδίως αυτών που επιτελούνται μόνο προφορικά (παραδόσεις, θρύλοι κ.ά.), ή μεταδίδονται εκτός τυπικής ή μη-τυπικής εκπαίδευσης (τεχνογνωσίες κ.ά.)

Χρονοδιάγραμμα

  • A΄ Στάδιο: Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής (8 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου 2024)

Οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής, τόσο των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και των καλών πρακτικών πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα συμπληρωμένες αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yppoapk2024@gmail.com

Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής πρότασης για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου με Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής πρότασης για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου με Καλή Πρακτική Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαθέσιμη εδώ.

Η κατάθεση Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

  • Β΄ Στάδιο: Δημοσίευση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 στο https://ayla.culture.gr όσων Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής συνάδουν με τις αρχές της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της δήλωσης πρόθεσης υποβολής δεν συνιστά εγγραφή του στοιχείου ή της καλής πρακτικής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Αυτή προκύπτει μόνον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται αμέσως παρακάτω, στο Γ’ Στάδιο.

  • Γ’ Στάδιο: Συμπλήρωση και Υποβολή στη ΔΙΝΕΠΟΚ Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ή Δελτίου Καλής Πρακτικής Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εφόσον η κοινότητα φορέων έχει, κατά την κρίση της, ολοκληρώσει στο εσωτερικό της τη διαβούλευση που απαιτείται, πρέπει μέχρι τις 31 Μαΐου 2024 να αποστείλει το συμπληρωμένο Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή του Δελτίου Καλών Πρακτικών στη ΔΙΝΕΠΟΚ.

Το Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαθέσιμο εδώ. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Δελτίο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαθέσιμο εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Περισσότερες Πληροφορίες: https://ayla.culture.gr

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: yppoapk2024@gmail.com

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο