Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία και Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού-2024

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία και Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού-2024

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για Μουσεία και Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού-2024

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων και παροχής αιγίδας για Μουσεία και Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού απευθύνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από άλλους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά μόνο σε συνεργασία με Μουσεία.

Δικαιούχοι

 • Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού
 • Οποιοσδήποτε άλλος φορέας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα μπορεί να υποβάλει αίτημα αλλά μόνο σε συνεργασία με Μουσεία
 • Οι φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (ολοκλήρωση εγγραφής μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024)
 • Σε περίπτωση συνεργασίας των φορέων πρέπει να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ τους.

Μη δικαιούχοι

 • Εποπτευόμενοι και τακτικώς επιχορηγούμενοι φορείς από το Υπουργείου Πολιτισμού
 • Πινακοθήκες έργων τέχνης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2021, 2022, 2023
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2021, 2022
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2024
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2023
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2023 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2023
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που έχουν ήδη υποβάλλει θα απορριφθούν
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει 1 αίτηση στις προσκλήσεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Άλλα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες διακριτές προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”
 • Οι Προτάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20.000,00 € οφείλουν να συνοδεύονται από έκθεση προϋπολογισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ενεργό λογιστή/φοροτέχνη (τ.ε. από το Μητρώο της ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση.

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Κτιριακές υποδομές
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό ή έχουν ολοκληρωθεί
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις
 • Δράσεις που ολοκληρώθηκαν πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Ποσά επιχορηγήσεων

 • 25.000 € (5 δράσεις)
 • 20.000 € (10 δράσεις)
 • 15.000 € (15 δράσεις)
 • 10.000 € (10 δράσεις)

Ενδέχεται να ενισχυθούν και άλλες δράσεις με μικρότερα ποσά

Προτεραιότητες

 • Ενίσχυση και βελτίωση των λειτουργιών των Μουσείων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η διαδικασία Αναγνώρισης των Μουσείων.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση μουσειακών δράσεων για
  • Τη συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων
  • τα παιδιά και τα άτομα τρίτης ηλικίας
  • την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης

Ενδεικτικές δράσεις:

Περιοδικές εκθέσεις

 • Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Συνέδρια
 • Εκδόσεις
 • Συνεργασίες με τοπικού φορείς

Προτεραιότητα θα δοθεί σε νησιωτικές, νησιωτικές, δυσπρόσιτες και λιγότερο ευνοημένες περιοχές.

Θεματικές Ενότητες

 • Δράσεις βελτίωσης των λειτουργιών των Μουσείων-Διαδικασία αναγνώρισης
  • Αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών
  • Συντήρηση αντικειμένων
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών
  • Παρεμβάσεις προσβασιμότητας
 • Μουσειακές δράσεις για τη συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων κοινού και την ανάδειξη και προβολή της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων
  • Διεύρυνση Κοινού
  • Μελέτη και διαφύλαξη στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (εγγεγραμμένων ή μη)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 •  H συμβολή στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από τη διαδικασία Αναγνώρισης Μουσείων.
 • Πληρότητα της πρότασης
 • Σαφής και περιεκτική διατύπωση
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Επιστημονική τεκμηρίωση
 • Συμβολή στη διατήρηση παραδοσιακών τεχνογνωσιών
 • Διεύρυνση δημόσιου διαλόγου και προβληματισμού για ζητήματα που αφορούν τη ζωντανή παράδοση
 • Προαγωγή της δικτύωσης και των συεργειών
 • Εφαρμογή μουσειακών δράσεων στην Περιφέρεια
 • Καινοτομία
 • Συνολική δραστηριότητα του φορέα

Περισσότερες πληροφορίες: portal.culture.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 15 Μαρτίου 2024

 

 

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο