Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά-2024

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά-2024

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά-2024

Προσκλήσεις επιχορηγήσεων για πολιτιστικές δράσεις με σκοπό τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εξέδωσε το Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) Οι δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (ολοκλήρωση εγγραφής μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024)

Μη δικαιούχοι

 • Εποπτευόμενοι και τακτικώς επιχορηγούμενοι φορείς από το Υπουργείου Πολιτισμού

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο μητρώο (όλα τα παρακάτω πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου το φορέα)
  • Καλλιτεχνικούς απολογισμούς για τα έτη 2021, 2022, 2023
  • Οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2021, 2022
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2024
  • Καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα
 • Η φόρμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης ανοίγει μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα
 • Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης πρέπει να υποβληθεί οικονομικός απολογισμός και για το 2023
 • Φορείς που ιδρύθηκαν το 2023 έχουν υποχρέωση υποβολής απολογισμού μόνο σε περίπτωση που επιχορηγήθηκαν μέσα στο 2023
 • Φορείς που υποβάλλουν όμοιες προτάσεις με αυτές που έχουν ήδη υποβάλλει θα απορριφθούν
 • Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει 1 αίτηση στις προσκλησεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Άλλα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν σε άλλες διακριτές προσκλήσεις όπως πχ το ‘Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”
 • Οι Προτάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20.000,00 € οφείλουν να συνοδεύονται από έκθεση προϋπολογισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ενεργό λογιστή/φοροτέχνη (τ.ε. από το Μητρώο της ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση.

 

Μη επιλέξιμες δράσεις

 • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών, υποδομών και εξοπλισμού
 • Κτιριακές υποδομές
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό ή έχουν ολοκληρωθεί
 • Προτάσεις που επιχορηγήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν
 • Προτάσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν επιχορηγήθηκαν σε παλιότερες προσκλήσεις
 • Δράσεις που ολοκληρώθηκαν πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης
 • δεν συνάδουν με τα οριζόμενα στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), ή/και περιλαμβάνουν όψεις που αντιτίθενται στα ανθρώπινα
  δικαιώματα, τα δικαιώματα των έμβιων όντων, την παγκόσμια ειρήνη, τον σεβασμό της ετερότητας.

Προτεραιότητες

 • Μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι συνυφασμένες με την πολιτισμική μνήμη και την ταυτότητα των πόλεων και των πληθυσμών που
  ζουν σε αυτές (π.χ. έθιμα και δρώμενα, διατροφικές παραδόσεις, επαγγέλματα και τέχνες συνυφασμένες με τις αστικές ταυτότητες, με έμφαση στη βιωσιμότητά τους σε ένα σύγχρονο
  οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον).
 • Μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των εθνοτοπικών, μεταναστευτικών κ.ά. κοινοτήτων που ζουν στις πόλεις
 • Ανάδειξη του ρόλου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων και στην ενδυνάμωση εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές, αποβιομηχάνιση, υψηλοί δείκτες ανεργίας, κτλ.)
 • Δημιουργία ή/και τον εμπλουτισμό προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού, δημιουργία περιηγητικών και πολιτιστικών διαδρομών για τη γνωριμία με τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά.
 • Καταγραφή της πολιτισμικής μνήμης και ταυτότητας των πόλεων, όπως αποτυπώνονται σήμερα στα αστικά τοπία, στους χώρους εργασίας και τους πολιτισμικούς χώρους (εργαστήρια, καταστήματα, χώρους συνάθροισης, χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας, πλατείες, αγορές και παζάρια κτλ.)

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 •  H ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης της κοινότητας φορέων του στοιχείου.
 • Σαφής διατύπωση
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Επιστημονική τεκμηρίωση
 • Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς
 • Συμμετοχή συνεργατών με σχετικούς τίτλους σπουδών και εμπειρία
 • Ρεαλιστικό Χρονοδιάγραμμα
 • Αποφυγή στερεοτύπων
 • Συμβολή στο δημόσιο διάλογο
 • Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης
 • Χρήση ψηφιακών μέσων
 • Προσέγγιση διεθνούς κοινού (πχ υπότιτλοι)
 • Συνολική δραστηριότητα του φορέα
 • Συμμετοχή ατόμων τρίτης ηλικίας
 • Συμπερίληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Περισσότερες πληροφορίες: portal.culture.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης: 31 Μαρτίου 2024

 

 

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο