Νέος νόμος για σωματεία, ΑΜΚΕ και εθελοντισμό

Νέος νόμος για σωματεία, ΑΜΚΕ και εθελοντισμό

Νέος Νόμος για σωματεία, ΑΜΚΕ και εθελοντισμό.

Ο νέος Νόμος για σωματεία, ΑΜΚΕ και εθελοντισμό θεσμοθετεί τη δημιουργία μητρώων οργανωσεων και αναγγελία εθελοντών στο Εργάνη. Ο νόμος 4873/2021 επιχειρεί να ρυθμίσει το ασαφές τοπίο της οργάνωσης και λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών φορέων και του εθελοντισμού. Με απώτερο σκοπό τη διαφάνεια και τη λογοδοσία θεσπίζει μια σειρά από κανόνες και υποχρεώσεις. Ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών εισάγει τους όρους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚοιΠ) και κοινωφελείς οργανώσεις. Επιχειρεί, έτσι, να αντικαταστήσει τον παρεξηγημένο όρο ΜΚΟ. Οι ρυθμίσεις του αφορούν όλα τα σωματεία και τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες.

Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών – Ορισμός

Ο νόμος ορίζει την Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) ως εξής: η εθελοντική οργάνωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Η ανεξαρτησία αυτή προσδιορίζεται από τη μη συμμετοχή οιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει στον δημόσιο τομέα.

Κυριότερες ρυθμίσεις

 • Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνσης Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωφελών οργανώσεων με αντικείμενο τη διαχείριση του αντίστοιχου μητρώου αλλά και του εθελοντισμού
 • Δημιουργία Δημόσιας Βάσης Δεδομένων στην οποία μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά όλα τα σωματεία και οι ΑΜΚΕ με καθορισμένη διαδικασία, κατάθεση δικαιολογητικών και παραβόλου 20 ευρώ.
  • Οι φορείς που θα εγγραφούν στη Δημόσια Βάση Δεδομένων μπορούν να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση μέχρι 50.000 € το χρόνο (η χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον περιορισμό)
 • Δημιουργία Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ. Το μητρώό θα έχει τις ακόλουθες κατηγορίες
   • Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια,
   • Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα Ζωής,
   • Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση,
   • Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισμός,
   • Καταναλωτής και
   • Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Κάθε φορέας, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά σε μέχρι 4 κατηγορίες με καθορισμένη διαδικασία, κατάθεση δικαιολογητικών παράβολο εγγραφής  200 ευρώ και και ετήσιο πάραβολο ανανέωσης  50 ευρώ.
  • Οι φορείς που θα εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώό μπορούν να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση χωρίς κάποιο περιορισμό
  • Υποχρεούνται σε σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές (υποχρεωτικά για χρήσεις από 1/1/2023.
  • Για να εγγραφεί ένας φορέας στο ειδικό μητρώο πρέπει
   • Έχει συσταθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την αίτηση εγγραφής
   • Είναι ανεξάρτητος από το κράτος, τα κόμματα, εμπορικούς και επαγγελματικούς φορείς
   • Δε συμμετέχουν σε αυτό Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα
   • Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής, μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της ούτε με συζύγους, παδιά και γονείς αυτών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ το χρόνο.
   • Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του προϋπολογισμού του για τη λειτουργία του ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Εθελοντισμός

Οι φορείς που απασχολούν εθελοντές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις

 • Αναγγέλουν τους εθελοντές στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ
 • Ευθύνενται αποκλειστικά για τυχόν ζημίες που προξενεί ο εθελοντής από αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης (εκτός αν ο εθελοντής ενεργεί αυτοβούλως)
 • Καλύπτουν ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως για ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή, σε περίπτωση που ο εθελοντής στερείται άλλου τύπου δημόσιας ή ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης (εφόσον ο εθελοντής απασχολείται τουλάχιστον (10) ώρες μηνιαίως).
 •  Αναλαμβάνουν εξόδων ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του εθελοντή αν η εθελοντική εργασία παρέχεται στο εξωτερικό
 • Καλύπτουν δαπάνες διαμονής, μετακίνησης, διατροφής ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση του εθελοντή  (Τα ποσά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα του φορέα)
 •  Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι και λογιστές μπορούν να παρέχουν εθελοτνικά και χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους σε φορείς. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ρητή ανάλογη πρόβλεψη για εθελοτνική παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών.

Φορολογικά κίνητρα για ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης

 • Μείωση του φόρου δωρεών στο 20% εφόσον οι δωρεές είναι τουλαχιστον 100 €. Οι δωρεές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% (υπό προυποθέσεις το 40%) του εισοδήματος του δωρητή
 • Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν οι ΟΚοιΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους
 • Δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ για μέχρι 4 (από 2 που είναι σήμερα) εκδηλώσεις το χρόνο. Ωστόσο, οι συναλλαγές των εκδηλώσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 € το χρόνο. Προϋπόθεση η υποβολη Υπεύθυνης Δήλωσης στη ΔΟΥ και μη στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού.
 • Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για οχήματα ειδικής χρήσης για φορείς εγγεγραμμένους στο ειδικό μητρώο

 

Οι διατάξεις του νόμου θα εξειδικευτούν με Υπουργικές Αποφάσεις και θα τεθούν σε λειτουργία το σε 4 μήνες. Η λειτουργία των μητρώων θα αρχίσει το 2023. Η λειτουργία της δημόσιας βάσης και του ειδικού μητρώου ενδέχεται να καταργήσει προϋπάρχοντα μητρώα φορέων γενικής κυβέρνησης (πχ μητρώο πύλης πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού). Ολόκληρο το νόμο μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο