Ενίσχυση λόγω Covid-19 στο Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση λόγω Covid-19 στο Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση λόγω Covid-19 στο Δήμο Πειραιά

Η δράση ενίσχυση λόγω Covid-19 στο Δήμο Πειραιά απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αλλά υπό προϋποθέσεις και σε σωματεία και ΑΜΚΕ που έχουν έδρα το Δήμο Πειραιά. Στη δράση μπορούν να ενταχτούν και επιχειρήσεις με πολιτιστική δραστηριότητα. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων που επλήγηασαν και ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Δικαιούχοι

 • Επιχειρήσεις (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ατομικές, συνεταιρισμοί, ΝΕΠΑ, αστικές εταιρείες κτλ)
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρειες (ΑΜΚΕ) με την προϋπόθεση ότι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται σε φόρο)
 • Σωματεία με την προϋπόθεση ότι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται σε φόρο)

Προϋποθέσεις ένταξης

 • Έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιά
 • Έναρξη πριν την 1/1/2019
 • Κύριος κωδικός δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης (συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και όλοι οι ΚΑΔ που σχετίζονται με πολιτιστική δραστηριότητα) και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης
 • Να είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων (για αγορά πρώτων υλών, λειτουργικές δαπάνες, παροχές σε εργαζόμενους, ενοίκια) να ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000,00 €
 • Να μην έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Βαθμολογούμενα κριτήρια

 • Μονάδες εργασίας το 2019
 • Δείκτης κέρδους 2019
 • Κύκλος εργασιών 1/10/2019 εως 31/12/2019 σε σχέση με 1/10/2020 σε σχέση με 31/12/2020

Χρηματοδότηση

 • Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 (κωδικοί 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του Ε3 χρήσης 2019) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€
 • Ειδικά για τις Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα το ποσό επιχορήγησης προκύπτει από του κωδικούς 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 τους Ε3 (χρήσης 2019) και του δηλωθέντος ποσού στο πεδίο ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο με 50%
 • Το κεφάλαιο που θα καταβληθεί πρέπει να αναλωθεί μέσα στο 2022. Το ποσό που δε θα αναλωθεί επιστρέφεται.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

 • Να λειτουργούν μέχρι 31/12/2022 στο Δήμο Πειραιά
 • Να αναλώσει το κεφάλαιο μέσα στο 2022
 • Να μην προβεί σε μετεγκατάσταση εκτός του Δήμου Πειραιά

Προθεσμίες

Υποβολής αιτήσεων: 15/9/2021 (μετά από παράταση)

Έκδοση αποτελεσμάτων μέχρι 31/3/2022

Αίτηση ελέγχου μέχρι 30/6/2022

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο