Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛΟ.)

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛΟ.)

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας βασίζονται σε μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών, της ισότητας, της συνεργασίας, του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για το σκοπό το κράτος δίνει κίνητρα για την ίδρυση και τη λειτουργία τους.  Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι κυρίως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Ωστόσο, διασταλτικά τα σωματεία και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες μπορούν να αποφασίσουν να ακολουθούν τις αρχές, τους κανόνες και τη νομοθεσία για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και να ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο.

Ποιές, όμως, είναι οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας ενός φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας; Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του;

Νομοθεσία

Η ίδρυση και η λειτουργία ενός φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας διέπεται από τους παρακάτω νόμους:

 1. Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 251Α)
 2. Νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ 205Α). Αντικατέστησε το νόμο 4019/2011
 3. Εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017)
 4. Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα)

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.),
 • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
 • Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. Ενδεικτικά εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εφαρμόσουν αρχές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (εγγραφή στο ΓΕΜΗ, λήψη ΚΑΔ κτλ). Παράλληλα υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα και να εφαρμόζουν σύστημα σύγκλισης στην αγορά εργασίας κατά το οποίο ο ανώτερος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από 3 φορές τον κατώτατο, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.. Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης:
  • Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
  • Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη ατόμων από ειδικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
 2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, (θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.).
 3. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή/και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος». Ενδεικτικά, οι Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας προφέρουν υπηρεσίες σε παιδιά, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ κτλ ενώ οι Κοιν.Σ.Επ συλλογικού σκοπού αναπτύσσουν δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση κτλ

Μέλη

 • Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη ενώ για τις Κοιν.Σ.Επ. ένταξης είναι απαραίτητα τουλάχιστον 7 μέλη.
 • Μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 • Τα νομικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από το 1/3 των μελών της
 • ΝΠΔΔ και ΟΤΑ απαγορεύεται να είναι μέλη Κοιν.Σ.Επ. (εξαίρεση με προϋποθέσεις αποτελεί η συμμετοχή τους σε Κοιν.Σ.Επ ένταξης)
 • Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες
 • Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν
 • Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης
 • Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις
 • Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό
 • Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή

Διανομή Κερδών

 • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού
 • έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας (εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δράσεις ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας)
 • το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή

 

Οικονομική Φορολογική αντιμετώπιση

Οι Κοιν.Σ.Επ

 • Φορολογούνται για τα κέρδη τους
 • Εξαιρούνται από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος (Νόμος 4577/2018, άρθρο 17)
 • Το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά το αφορολόγητο ποσό κλιμακίου εισοδήματος.
 • Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους.
 • Το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται έναντι των δανειστών της μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας.
 • O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του ν.2238/1994 (Α’ 151) και το άρθρο 4 του ν.2556/1997 (Α’ 270 ), όπως ισχύουν, και αυτός διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ.
 • Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτει μια Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός Γ.ΕΜ.Η. και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.)

Τήρηση βιβλίων

 • Βιβλίο μητρώου μελών
 • Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας επιτροπής και αποφάσεων του Διαχειριστή
 • Βιβλίο μητρώου εθελοντών
 • Λογιστικά βιβλία (εσόδων-εξόδων, μητρώο παγίων κτλ)

Διοίκηση

 • Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης
 • Κάθε μέλος διαθέτει 1 ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει

Όργανα Διοίκησης

 • Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
 • Η Διοικούσα επιτροπή που αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη (Πρόεδρο, Νόμιμο εκπρόσωπο, μέλη) που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι η βάση δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Οι φορείς εγγράφονται υποχρεωτικά ακολουθώντας τις οδηγίες στη Διεύθυνση kalo.yeka.gr

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής τους αποδίδεται ο αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.)

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ δε θεωρούνται μη κερδοσκοπικοί φορείς και δε μπορούν να επιχορηγηθούν από το κράτος (Γνωμοδότηση 1/2020 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακού νόμου, επιχειρηματικότητας και άλλων προσκλήσεων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε

 • Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας www.kalo.gov.gr
 • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: www.foreis-kalo.gr
 • Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: kalo.yeka.gr

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο