Πρόγραμμα στήριξης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα

Πρόγραμμα στήριξης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα

Πρόγραμμα στήριξης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα.

Το πρόγραμμα στήριξης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) στηρίζει υφιστάμενους και υπό σύσταση φορείς με έδρα τη Δυτική Ελλάδα.  Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 30.0000€ εως 100.000€ ανά φορέα. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”.

Δικαιούχοι

Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο). Είναι κατά κυρίως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). Ωστόσο βάση νόμου φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις και άλλοι φορείς όπως τα σωματεία και οι Αστικές μη κερδσοκοπικές εταιρείες.

 • Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Πρέπει μεταξύ άλλων να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και να διατηρούν την ιδιότητα μέλους σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

 • Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Φορείς που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν μετά τις 28/6/2021. Πρέπει μεταξύ άλλων να έχουν υποβάλει αίτηση στο μητρώο φορέων ΚΑΛΟ και να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους σε όλη τη διάρκεια της δράσης. Δεν είναι, ωστόσο, απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους πριν την υποβολή της πρότασης.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δρααστηριότητες εκτός από αυτές που σχετίζονται με

 • Υδατοκαλιέργεια και αλιεία
 • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • Μεταποίση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Εξαγωγές
 • Τelemarketing

Επίσης εξαιρούνται επιχειρήσεις

 • Εποχιακές
 • Εξωχώριες
 • Συστεγαζόμενες
 • Με έδρα οικία
 • Επιχειρήσεις που προήλθαν από μεταβίβαση
 • Δημόσιοι φορείς

Υψός χρηματοδότησης

30.000 € εώς 100.000€

100% του επιχειρηματικού σχεδίου (μέχρι τα παραπάνω ποσά)

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου ανέργου
  • Επιλέξιμη η κατώτατη νόμιμη αμοιβή
  • Μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 100% του προτεινόμενου σχεδίου
  • Απαγορεύεται η πρόσληψη συγγενών των μελών μέχρι 2ου βαθμού
  • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ την ημέρα αναγγελίας της πρόσληψης
  • Πρέπει να απασχολούνται σε αντικείμενο σχετικό με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου
  • Επιτρέπεται η πρόσληψη μελών
  • Νεοπροσλαμβανόμενοι θεωρούνται όσοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν μετά τις 28/6/2021
  • Μέγιστη περίοδος επιλεξιμότητας δαπάνης : 20 μήνες
 • Πλήρες μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού (επιλέξιμη η κατώτατη αμοιβή). Μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 100% του προτεινόμενου σχεδίου
  • Επιλέξιμη η κατώτατη νόμιμη αμοιβή
  • Μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 100% του προτεινόμενου σχεδίου
  • Απαγορεύεται η πρόσληψη συγγενών των μελών μέχρι 2ου βαθμού
  • Πρέπει να απασχολούνται σε αντικείμενο σχετικό με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου
  • Επιτρέπεται η πρόσληψη μελών
  • Υφιστάμενο θεωρείται το προσωπικό που είχε προσληφθεί πριν 28/6/2021
  • Μέγιστη περίοδος επιλεξιμότητας δαπάνης: 20 μήνες
 • Άμεσες και έμμεσες λειτουργικές δαπάνες
  • Εως 40% του κόστους προσωπικού

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων

 • Αξιολόγηση εταίρων φορέα (30%)
  • Η συνάφεια τίτλου σπουδών των μελών της ΚΑΛΟ με το επενδυτικό σχέδιο
  • Η εμπειρία των μελών της ΚΑΛΟ για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 •  Επενδυτικό Σχέδιο (40 %)
  • Η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου
  • Η ρεαλιστικότητα των προβλεπόμενων δαπανών και η τεκμηρίωση αυτών με βάση τους στόχους του φορέα Κ.ΑΛ.Ο
  • Η Τεκμηρίωση κοινωνικής καινοτομίας ή κοινωνικής σκοπιμότητας της επένδυσης
 • Λοιπά κριτήρια (30 %)
  • Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Η στόχευση του επενδυτικού σχεδίου στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με σχετικές δαπάνες της αντίστοιχης κατηγορίας

Προθεσμίες

 • Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 28/9/2021
 • Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών: 31/12/2023

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο