Επιχορηγήσεις για στήριξη ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πρόγραμμα “Στηρίζω”

Επιχορηγήσεις για στήριξη ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πρόγραμμα “Στηρίζω”

Επιχορηγήσεις για στήριξη ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Πρόγραμμα “Στηρίζω”

Το πρόγραμμα “Στηρίζω” υλοποιείται από  Υπουργείο Εσωτερικών -Τομέας Μακεδονίας Θράκης. Προσκαλεί φορείς να υποβάλουν αιτήσεις για επιχορηγήσεις με σκοπό την κοινωνική στήριξη ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένων, χρόνια πασχόντων, ανέργων, μονογονεϊκών οικογενειών, Ρομά, πρώην φυλακισμένων, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κτλ) στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το πρόγραμμα “ΣΤΗΡΙΖΩ”, έχει συνολικό προϋπολογισμό 70.000 €

Δικαιούχοι

 • Σωματεία (σύλλογοι)
 • Συνεταιρισμοί
 • Νομικά πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Οι φορείς πρέπει να:

 • Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • έχουν έδρα (ή ενεργό παράρτημα για 2 χρόνια) στη Μακεδονία ή στη Θράκη
 • Δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών ομάδων. Η σχετική δράση πρέπει να αναφέρεται ρητά και στο καταστατικό τους
 • Μη λαμβάνουν τακτική επιχορήγηση από το Δημόσιο

Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

 • Ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Συνέδρια
 • Εκδηλώσεις
 • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης
 • Επιμορφωτικά workshops
 • Προώθηση καλών πρακτικών και δικτύων
 • Στοχευμένα θέματα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Παραγωγή εσόδων
 • Δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή
 • Οτιδήποτε δε συνάδει με τον καταστατικό σκοπό, τη συγκεκριμένη δράση και τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί κατά την αίτηση

Σκοποί του έργου

 • Ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα κοινωνικής στήριξης ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ευαισθητοποίηση και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής στήριξης και συνοχής
 • Ενεργός συμμετοχή των ΑΜΕΑ και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε διάφορες δράσεις

Χρηματοδότηση

 •  Μέχρι 2.500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 • Η επιχορήγηση θα καταβληθεί αφού υλοποιηθούν οι δράσεις
 • Για την εκταμίσευση πρέπει να προσκομιστούν τα ανάλογα παραστατικά και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αίτηση (έντυπο προγράμματος συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο)
 • Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις (πρέπει στους σκοπούς να προβλέπεται η ανάληψη ανάλογων δράσεων και ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο)
 • Βεβαίωση ΔΟΥ για την έδρα
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσης (τελευταίου τριμήνου)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο)
 • Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης)
 • Τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του φορέα (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή βεβαίωση τράπεζας όπου θα φαίνεται το IBAN)
 • Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. με αναφορά στη νόμιμο εκπρόσωπο
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για το αίτημα επιχορήγησης
 • Οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος (με βάση τη φορολογική δήλωση)
 • Απολογισμός δράσεων για το προηγούμενο έτος
 • Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας τα τελευταία 2 χρόνια (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας  στον τύπο ή στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό)
 • Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το 2020 ή υποβολή υπεύθυνης Δήλωσης περί μη αποδοχής επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2020.
 • Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης επιχορήγησης άνω των 3.000€ (έτους 2020)

Χρηματοδότηση: Μέχρι 2.500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 27 Μαΐου 2022 (μετά από παράταση)
Διάρκεια υλοποίησης έργων: Μέχρι 31 Οκτωβρίου  2022

Περισσότερες πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  Εσωτερικών -Τμήμα Μακεδονίας Θράκης www.mathra.gr Αναλυτικά διαβάστε εδώ το κείμενο της προκήρυξης.

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο