Επιχορηγήσεις για κοινωνική στήριξη σε Μακεδονία και Θράκη

Επιχορηγήσεις για κοινωνική στήριξη σε Μακεδονία και Θράκη

Επιχορηγήσεις για στήριξη ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Πρόγραμμα “Στηρίζω”

Το Υπουργείο Εσωτερικών -Τομέας Μακεδονίας Θράκης προσκαλεί φορείς να υποβάλουν αιτήσεις για επιχορηγήσεις με σκοπό την κοινωνική στήριξη ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένων, χρόνια πασχόντων, ανέργων, μονογονεϊκών οικογενειών, Ρομά, πρώην φυλακισμένων, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κτλ) στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το πρόγραμμα, με διακριτικό τίτλο “ΣΤΗΡΙΖΩ”, έχει συνολικό προϋπολογισμό 116.000 €

Δικαιούχοι

 • Σωματεία (σύλλογοι)
 • Συνεταιρισμοί
 • Νομικά πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Οι φορείς πρέπει

 • Να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Να έχουν έδρα (ή ενεργό παράρτημα για 2 χρόνια) στη Μακεδονία ή στη Θράκη
 • Να δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών ομάδων. Η σχετική δράση πρέπει να αναφέρεται ρητά και στο καταστατικό τους
 • Να μην είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, της τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τακτική επιχορήγηση από το Δημόσιο
 • Να μην έχουν λάβει επιχορήγηση από το πρόγραμμα “Στηρίζω” το 2020

Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

 • Ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Συνέδρια
 • Εκδηλώσεις
 • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης
 • Επιμορφωτικά workshops
 • Προώθηση καλών πρακτικών και δικτύων
 • Στοχευμένα θέματα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Δράσεις με σκοπό την παραγωγή εσόδων
 • Δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή
 • Δράσεις που δε συνάδουν με τον καταστατικό σκοπό, τη συγκεκριμένη δράση και τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί κατά την αίτηση

Σκοποί του έργου

 • Ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα κοινωνικής στήριξης ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ευαισθητοποίηση και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής στήριξης και συνοχής
 • Ενεργός συμμετοχή των ΑΜΕΑ και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε διάφορες δράσεις

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αίτηση (έντυπο προγράμματος συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο)
 • Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις (πρέπει στους σκοπούς να προβλέπεται η ανάληψη ανάλογων δράσεων και ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο)
 • Βεβαίωση ΔΟΥ για την έδρα
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσης (τελευταίου τριμήνου)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο)
 • Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης)
 • Τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του φορέα (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή βεβαίωση τράπεζας όπου θα φαίνεται το IBAN)
 • Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. με αναφορά στη νόμιμο εκπρόσωπο
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για το αίτημα επιχορήγησης
 • Οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος (με βάση τη φορολογική δήλωση)
 • Απολογισμός δράσεων για το προηγούμενο έτος
 • Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας τα τελευταία 2 χρόνια (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας  στον τύπο ή στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό)
 • Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το 2020 ή υποβολή υπεύθυνης Δήλωσης περί μη αποδοχής επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2020.
 • Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης επιχορήγησης άνω των 3.000€ (έτους 2020)

Χρηματοδότηση: Μέχρι 10.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021
Διάρκεια υλοποίησης έργων: Μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  Εσωτερικών -Τμήμα Μακεδονίας Θράκης www.mathra.gr 

Αναλυτικά διαβάστε εδώ το κείμενο της προκήρυξης και δείτε την αίτηση της δράσης για  επιχορηγήσεις έργων για την κοινωνική στήριξη ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων από το πρόγραμμα “Στηρίζω” όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο