Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας: Ανταλλαγές νέων

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας: Ανταλλαγές νέων

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας:  Ανταλλαγές νέων

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΙΝ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τη Λειψία προωθεί τις ανταλλαγές νέων και τη συνεργασία μεταξύ γερμανικών και ελληνικών φορέων. Το Ίδρυμα χρηματοδοτείται με ισόποση συμμετοχή των κρατών και από τρίτους πόρους. Στόχοι του είναι μεταξύ άλλων η διαπολιτισμική μάθηση, η γλωσσομάθεια, η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και η υποστήριξη των ίσων ευκαιριών για όλους.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται

 • Ανταλλαγές σχολείων
 • Ανταλλαγές φορέων (εκτός σχολείου)
 • Μεμονωμένες ανταλλαγές (πχ για πρακτική άσκηση)
 • Δραστηριότητες μικρής κλίμακας (κοινές δράσεις μέχρι 1000 €)
 • Ψηφιακά προγράμματα
 • Προετοιμασία και μελέτη αποτελεσμάτων για εμπειρογνώμονες

Συγκεκριμένα προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

 • Κοινά διμερή προγράμματα με στόχο τη συνάντηση (συναντήσεις νέων, σχολικές ανταλλαγές)
 • Κοινά διμερή έργα, όπως σεμινάρια με πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική και ιστορική θεματολογία , το παρόν και το
  μέλλον των αμοιβαίων σχέσεων και της συνεργασίας
 • Κοινά έργα για τη διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την χώρα -εταίρο
 • Κοινά έργα στον τομέα της πολιτισμικής και αθλητικής παιδείας των νέων
 • Κοινά έργα επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Εθελοντική κοινή εργασία με κοινωνική και οικολογική στόχευση
 • Κοινές συναντήσεις νέων στο πλαίσιο των αδερφοποιήσεων και της συνεργασίας μεταξύ δήμων και άλλων φορέων της τοπικής
  αυτοδιοίκησης
 • Ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για όλους τους συμμετέχοντες εμπειρογνώμονες
  των ανταλλαγών νέων
 • Συνέδρια για φορείς με σκοπό την αξιολόγηση, προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων και
  συνεργασίας καθώς και τη σύναψη νέων επαφών και συνεργιών
 • Τριμερή προγράμματα (με συμμετοχή και τρίτης χώρας)
 • Πρακτική άσκηση και παρακολούθηση εργασίας
 • Διαγωνισμοί
 • Οποιοδήποτε έργο συνεισφέρει στους σκοπούς του προγράμματος και δεν αναφέρεται παραπάνω

Προαπαιτούμενα του προγράμματος

 • Οι νέοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 12 και 30 ετών (για τους συνοδούς δεν υπάρχει όριο ηλικίας)
 • Η συνάντηση διαρκεί από 5  ως 30 ημέρες
 • Η μέγιστη διάρκεια των συναντήσεων προετοιμασίας και μελέτης αποτελεσμάτων των συνοδών θα πρέπει να ανέρχεται κάθε φορά σε 3 ημέρες του προγράμματος και πρέπει να αιτείται ξεχωριστά ως πρόγραμμα για εμπειρογνώμονες
 • Κάθε χώρα πρέπει να εκπροσωπείται με τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες (ίσος αριθμός και για τις 2 χώρες)
 • Το πρόγραμμά  θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της συνεργασίας
 • Η αίτηση χρηματοδότησης θα κατατεθεί από κοινού και από τους δύο φορείς
 • Η συνάντηση δεν θα πρέπει να έχει τουριστικό χαρακτήρα
 • Η χρηματοδότηση  αποτελεί οικονομική επιδότηση και δεν καλύπτει τα συνολικά έξοδα του προγράμματος
 • Η επιμελής προετοιμασία και μελέτη αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και επιδοτείται οικονομικά

Ποσά Χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση δεν καλύπτει εξολοκλήρου το κόστος του κάθε προγράμματος. Συνεισφέρει όμως σημαντικά στην υλοποίησή του

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ποσά επιδότησης για ανταλλαγή

 • Επιδότηση μετακίνησης των φιλοξενουμένων 0,12 € το χλμ για την απόσταση από τον τόπο διαμονής στον τόπο συνάντησης)
 • Επιδότηση φιλοξενίας 20€ το άτομο (για φιλοξενία σε οικογένειες) 35€ το άτομο (για φιλοξενία σε ξενοδοχείο, ξενώνα κτλ). Το ποσά περιλαμβάνουν το κόστος διαμονής, διατροφής, έξοδα υλοποίησης προγράμματος, υλικά, μετακινήσεις για τις ανάγκες του προγράμματος κτλ)

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Για δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2021

 • 1η Προθεσμία 30 Απριλίου 2021
 • 2η Προθεσμία 1 Αυγούστου 2021

Για δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2022

 • 1η Προθεσμία 1 Νοεμβρίου 2021
 • 2η Προθεσμία 1 Ιουλίου 2022 (για τυχόν υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων)

 

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο