Επιχορηγήσεις για επαγγελματίες του σύγχρονου πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επιχορηγήσεις για επαγγελματίες του σύγχρονου πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επιχορηγήσεις για επαγγελματίες του σύγχρονου πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού απεύθυνει πρόσκληση για επιχορηγήσεις σε τομείς του σύγχρονου πολιτισμού. Οι προσκλήσεις απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες τόσο φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Δεν απευθύνονται σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι προσκλήσεις αφορούν τους τομείς 

 • Σύγχρονος και κλασικός χορός,
 • Ανάπτυξη παιχνιδιών βίντεο
 • Σχέδιο (desing)
 • Εικαστικά, διατομεακά και διακαλλιτεχνικά έργα
 • Παραγωγή θεατρικών παραστάσεων

Αναλυτικά οι προσκλήσεις

 

1. Σύγχρονος και κλασικός χορός

Σκοπός: Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για την ανάπτυξη ερευνητικού έργου, ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών, με αντικείμενο τη χορογραφική πρακτική.

Παραδοτέο: Το αποτέλεσμα της έρευνας θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021.

Ποσό επιχορήγησης: 6,000 €. Θα επιχορηγηθούν συνολικά 20 προτάσεις.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χορό και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με τον χορό, (ενδεικτικοί ΚΑΔ 90011008 (Υπηρεσίες χορευτή), 90011015 (Υπηρεσίες μπαλέτου), 90031117 (Υπηρεσίες Χορογράφου).

Επιπλέον πρέπει είτε έχουν χορογραφήσει τουλάχιστον μία χορογραφική παραγωγή εκτός
σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία έτη είτε να έχουν συμμετάσχει ως χορευτές/τριες στη δημιουργική διαδικασία μίας χορογραφικής παραγωγής εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία έτη.

 

2. Ανάπτυξη παιχνιδιών βίντεο (video game development)

Σκοπός : Η πρόταση ανάπτυξης ψηφιακών εφαρµογών παιχνιδιών βίντεο, σχεδιασµένων για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταµπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.
Παραδοτέο: Οι  δημιουργίες θα αποτυπωθούν σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021.

Ποσό επιχορήγησης: 7.500€. Θα επιχορηγηθούν συνολικά 40 προτάσεις

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρµογών
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 620121 (Παραγωγή πρωτότυπων λογισµικού παιχνιδιών υπολογιστή) ή/και 5821 (Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές), καθώς και οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι αυτού. Επιπλέον πρέπει να είναι ενεργοί στο επάγγελμα τα 2 τελευταία χρόνια.

 

3. Σχέδιο -Design

Σκοπός :

 • Δημιουργία σχεδίων στα πεδία γραφιστική, τυπογραφία, οπτική επικοινωνία, μόδα, σχεδιασμός κοσμημάτων, σχεδιασμός υφασμάτων, βιομηχανικό σχέδιο, σχεδιασμός αντικειμένων από
  γυαλί ή πηλό, σχεδιασμός επίπλων.
 •  Δημιουργία έργου λόγου (βιβλίο, περιοδική έκδοση, κ.λπ.) με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο
 • Δημιουργία οπτικοακουστικού έργου με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο.
 • Από τηνπαρούσα πρόσκληση αποκλείονται τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παραδοτέο: Ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  έως 30.04.2021. Στο αρχείο θα περιέχεται το σχέδιο που δημιουργήθηκε, ή το έργο λόγου (βιβλίο, περιοδική έκδοση, κ.λπ.) ή το οπτικοακουστικό έργο.

Ποσό επιχορήγησης: 2.500€. Θα επιχορηγηθούν συνολικά 200 προτάσεις.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο σχέδιο και έχουν
ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με
τα ως άνω οριζόμενα πεδία ή εν γένει με το σχέδιο.  Επιπλέον πρέπει είτε ασκούν κατ’ επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχέδιο επί δύο συναπτά έτη είτε είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφούς με το σχέδιο και ασκούν κατ’ επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχέδιο επί ένα έτος
προ της δημοσίευσης της ανωτέρω ΚΥΑ.

4. Εικαστικά, διατομεακά και διακαλλιτεχνικά έργα

Σκοπός : Ανάπτυξη ερευνητικού έργου για εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα

Παραδοτέο: Ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 15,12.2021.

Ποσό επιχορήγησης: 8.000€. Θα επιχορηγηθούν συνολικά80 προτάσεις

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη σύγχρονη τέχνη και
έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με τα εικαστικά, όπως ενδεικτικά έναν από τους ΚΑΔ 274000 (Γλύπτες, Ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα), 274005 (Ζωγράφοι Καλλιτέχνες), 271103 (Έφοροι Αιθουσών Έργων Τέχνης). Επιπλεόν, πρέπει είτε να έχουν επιμεληθεί τουλάχιστον μία έκθεση ή σχέδιο (project) εκτός σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία (3) έτη είτε να έχουν συμμετάσχει ως καλλιτέχνες σε μία έκθεση ή άλλη έκφραση
σύγχρονης τέχνης εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία (3) έτη.

5. Παραγωγή θεατρικών παραστάσεων

Σκοπός : Παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, έκαστη εκ των οποίων θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με μη αποκλειστικό
2 δικαίωμα του τελευταίου να χρησιμοποιεί τα εν λόγω ψηφιακά αρχεία σε ίδιες πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα για δύο (2) έτη.

Παραδοτέο: Ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021.

Ποσό επιχορήγησης: 8.000€. Θα επιχορηγηθούν συνολικά 80 παραγωγές ως εξής:

 •  40 θεατρικές παραγωγές δύο έως τεσσάρων (2-4) ηθοποιών, έκαστη εκ των οποίων θα
  λάβει ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.
 • 40  θεατρικές παραγωγές πέντε έως οκτώ (5-8) ηθοποιών έκαστη εκ των οποίων θα λάβει
  ποσό δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή θεατρικών
παραστάσεων και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 12.3.2020  έναν από τους εξής: 9001, 9002, 9003, 9004 και 9329 συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων κωδικών αριθμών δραστηριότητας. Επιπλόεν πρέπει είτε να είχαν ενεργή θεατρική παραγωγή έως τουλάχιστον και την 8η Μαρτίου 2020, η οποία παρουσιαζόταν σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως 450 θεατών είτε είχαν επενδύσει σε θεατρική παραγωγή, η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί στο κοινό κατά την χρονική περίοδο από 9.3.2020 έως και 30.6.2020 σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως 450 θεατών.

 

Ειδικό μητρώο έκτακτων ενισχύσεων

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις για τις παραπάνω επιχορηγήσεις πρέπει να εγγραφούν είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα στο ειδικό μητρώο που θα ανοίξει υποβάλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο μητρώο :10/7/2020 ως 17/8/2020 (μετά από παράταση)

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο (και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα)

 • Προφίλ/ιστορικό εταιρείας (μόνο για νομικά πρόσωπα)
 • Πρακτικό/έγγραφο εκ του οποίου θα προκύπτουν οι μέτοχοι/εταίροι και διαχειριστές
 • Έντυπο κύριων και δευτερευόντων ΚΑΔ (από taxisnet)
 • Κάθε πρόσφορο έγγραφο, εκ του οποίου να αποδεικνύεται η αντίστοιχη επαγγελματική ιδιότητα.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις (σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (και για τις 5 παραπάνω δράσεις): 31 Αυγούστου 2020 (μετά από παράταση)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 25 Σεπτεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού: drasis.culture.gr

 

 

 

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο