Επιχορηγήσεις για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Επιχορηγήσεις για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Επιχορηγήσεις για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Το Υπουργείο Εσωτερικών -Τομέας Μακεδονίας Θράκης προσκαλεί φορείς να υποβάλουν αιτήσεις για επιχορηγήσεις για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον. Η πρόσκληση επιχορήγησης εντάσσεται στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση και Προβολή Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και στη Θράκη», με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ”

Δικαιούχοι

 • Σωματεία (σύλλογοι)
 • Συνεταιρισμοί
 • ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Δίκτυα

Οι φορείς πρέπει να έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έδρα στη Μακεδονία ή στη Θράκη.

Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Για το περιβάλλον

 • Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (πχ καθαρισμός)
 • Επιμόρφωση με θέμα την ανακύκλωση, την αειφορία και την κλιματική αλλαγή
 • Workshops
 • Eρευνητικά εργαστήρια
 • Kαλές πρακτικές
 • Δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης για τη βιοποικιλότητα
 • Δράσεις ανάδειξης του φυσικού πλούτου

Για την πολιτισμό

 • Υποστήριξη καλλιτεχνικών εργαστηρίων (workshops, σεμινάρια master classes κ.λ.π.)
 • Εκθέσεις
 • Εκδόσεις
 • Εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια κ.λ.π.) για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς

Λόγω των συνθηκών κατά την υλοποίηση των δράσεων πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Παράλληλα ενθαρρύνται και οι διαδικτυακές δράσεις.

Σκοποί του έργου

Περιβαλλοντικοί σκοποί

 • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού για την προστασία του φυσικού
  περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος.
 • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα  βιοποικιλότητας.
 • Η ενεργοποίηση των πολιτών για ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Πολιτιστικοί σκοποί

 • Η αναβάθμιση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.
 • Η διεύρυνση της πολιτιστικής δημιουργίας και συνεργασίας καθώς και η προώθηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
 • Ο πλουραλισμός στην πολιτισμική δημιουργία και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών της Μακεδονίας και Θράκης στη δημιουργία και απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών.
 • Η διάσωση, η διατήρηση και η ανάδειξη όλων των στοιχείων που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, ήθη και έθιμα, φυσικά τοπία κ.α.).
 • Η γνωριμία με τις διάφορες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης (Θέατρο, Μουσική, Χορός, Κινηματογράφος).

Κοινοί σκοποί

 • Η προβολή καλών πρακτικών.
 • Η διοργάνωση εργαστηρίων κοινών σε γειτονικές χώρες.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για την προστασία του Περιβάλλοντος και τον πολιτισμό.
 • Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Η αύξηση συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών για την υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την πολιτιστική δημιουργία.
 • Η ενίσχυση της υποστήριξης των δράσεων δικτύωσης των πολιτών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αίτηση
 • Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις (πρέπει στους σκοπούς να προβλέπεται η ανάληψη ανάλογων δράσεων και ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο)
 • Βεβαίωση ΔΟΥ για την έδρα
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσης (τελευταίου τριμήνου)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή βεβαίωση τράπεζας)
 • Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. με αναφορά στη νόμιμο εκπρόσωπο
 • Απόφαση συλλόγου για το αίτημα επιχορήγησης
 • Οικονομικός απολογισμός 2019 (με βάση τη φορολογική δήλωση)
 • Απολογισμός δράσεων 2019
 • Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας τα τελευταία 2 χρόνια (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας  στον τύπο ή στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό)
 • Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το 2019 ή υποβολή υπεύθυνης Δήλωσης περί μη αποδοχής επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2019.
 • Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης επιχορήγησης άνω των 3.000€ (έτους 2019)

Χρηματοδότηση: Για περιβαλλοντικές δράσεις μέχρι 5.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Για πολιτιστικές δράσεις μέχρι 10.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2020 (μετά από παράταση)
Διάρκεια υλοποίησης έργων: 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: www.mathra.gr

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο