Μυστικά για μια επιτυχημένη πρόταση πολιτιστικής χρηματοδότησης

Μυστικά για μια επιτυχημένη πρόταση πολιτιστικής χρηματοδότησης

Μυστικά για μια επιτυχημένη πρόταση πολιτιστικής χρηματοδότησης

Ποιά είναι τα μυστικά μιας επιτυχημένης πρότασης πολιτιστικής χρηματοδότησης; Σε ποιούς μπορούμε να απευθυνθούμε για να στηρίξουν οικονομικά τις δράσεις του φορέα μας; Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν αρχίσουμε να συντάσσουμε την πρόταση; Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια επιτυχημένη πρόταση χρηματοδότησης;

Σε ποιούς μπορεί να απευθυνθεί μια γραπτή πρόταση χρηματοδότησης

 • Σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Σε κοινωφελή ιδρύματα
 • Σε Υπουργεία
 • Σε μεγάλες εταιρείες που έχουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τι λαμβάνουμε υπόψη μας

 1. Ζητάμε χρηματοδότηση για συγκεκριμένη δράση, εκδήλωση κτλ και όχι γενικά για στήριξη του φορέα ή για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 2. Η πρόταση συνάδει με το προφίλ του φορέα που απευθύνεται
 3. Αν απαντάμε σε συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος, προσαρμόζουμε την αίτηση μας στα ζητούμενα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
 4. Αν η δράση έχει υψηλό προϋπολογισμό δεν επιδιώκουμε να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό από μια μόνο πηγή. Π.χ.
 5. Καταρτίζουμε ρεαλιστικό προϋπολογισμό με βάση τις τιμές της αγοράς και τον παρουσιάζουμε (στο κόστος υπολογίζουμε ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές  κτλ). Κάποιοι φορείς χρηματοδότησης μπορεί να ζητήσουν απολογισμό της δράσης ή/και προσκόμιση τιμολογίων.
 6. Υπολογίζουμε το διοικητικό κόστος διαχείρισης
 7. Λαμβάνουμε υπόψη δεσμεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήψη της χρηματοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε
  •  λογότυπα του χρηματοδότη στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα του πολιτιστικού φορέα
  • εγγραφή του φορέα-χρηματοδότη ως συνδιοργανωτή στα έντυπα,
  • εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων φορέων (mef.diavgeia.gov.gr)και δημόσια ανάρτηση των δαπανών και των επιχορηγήσεων (σε περίπτωση λήψης πάνω από 3.000 € από Κρατικό φορέα)

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια πρόταση χρηματοδότησης

 1. Περιγράφουμε του φορέα μας
 2. Περιγράφουμε τη δράση σε όλα τα στάδια της
 3. Αναφέρουμε το σκοπό και τη σκοπιμότητα της δράσης που ζητάμε να χρηματοδοτηθεί
 4. Κάνουμε λόγο για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
 5. Μιλάμε με αριθμούς (ποσοτικά δεδομένα)
  • Αριθμό μελών
  • Αριθμό θεατών στις εκδηλώσεις
  • Αριθμό συμμετεχόντων στις δράσεις
  • Αριθμό εθελοντών
  • Αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα και views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, youtube, pinterst κτλ)
  • Αριθμό δημοσιευμάτων
  • Αριθμό συνεργειών και συνεργασιών με τοπικούς φορείς
 6. Μιλάμε με ποιοτικά στοιχεία
  • Καινοτομία (ως προς το θέμα, τον τρόπο προσέγγισης του, την προσέγγιση μιας ιδιαίτερης ομάδας στόχου κτλ)
  • Αντίκτυπο σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό, γεωγραφικό κτλ
 7. Δεν ξεχνάμε τις ενέργειες δημοσιότητας στις οποίες σκοπεύουμε να προβούμε (αφίσες, δελτία τύπου, διαδικτυακά μέσα κτλ)
 8. Αναφερόμαστε στο χρονοδιάγραμμα. Περιλαμβάνει όλα τα στάδια από τη σύλληψη της ιδέας, της προετοιμασίας, της κυρίως δράσης-εκδήλωσης αλλά και του χρόνου για την καταγραφή και διάδοσης της δράσης

Φυσικά η προσωπική επαφή είναι πάντα ιδιαίτερα υποστηρικτική στην εξεύρεση χορηγιών και χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, μια συγκροτημένη γραπτή πρόταση χρηματοδότησης αφενός προσδίδει κύρος στην ίδια την πρόταση  και αφετέρου μας επιτρέπει να απευθυνθούμε σε φορείς πέρα από το στενό κύκλο επαφών μας. Άλλωστε, πολλοί φορείς δέχονται αιτήματα για χρηματοδότηση αποκλειστικά γραπτά. Επιπλέον, η καταγραφή όλων των παραπάνω στοιχείων αποτελεί και μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να κατανοήσει και να ξεκαθαρίσει τα στάδια, το σκοπό και το περιεχόμενο της δράσης που επιδιώκει να υλοποιήσει.

Επιλέξτε κατηγορία
Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο